کارگاه مقدماتی “نویسندگی”

کارگاه مقدماتی “نویسندگی”

سینا شفیعی

۱۳۹۸ / پردیس تئاتر البرز

مدیر روابط عمومی و تبلیغات:سیدعلیرضاتقدیری