نمایش “دراسکله”

نمایش “دراسکله”

نویسنده: آلن گرا

کارگردان: پریسا زریبانی، فرنوش صادقی

تبلیغات و گرافیک: نیکان هنر ایرانیان باستان(نهاب)

۱۳۹۸ / پردیس تئاتر البرز

مدیر روابط عمومی و عکاس:سیدعلیرضاتقدیری